Dr. Cor Hoffer

Cultuursensitief werken: naar een betere therapeutische relatie

Abstract

Een belangrijk aspect van de werking van therapieën is de therapeutische relatie. Wil een therapie aanslaan, dan zullen cliënt en therapeut elkaars ideeën en doelen moeten begrijpen en onderschrijven. Dat is niet altijd gemakkelijk. Zeker als de culturele en/of levensbeschouwelijke achtergronden van cliënt en therapeut verschillen bestaat het risico dat er misverstanden en miscommunicatie ontstaan. Dit kan leiden tot frustraties bij zowel cliënt als therapeut en voortijdige beëindiging van de therapie.

Mede door de immigratie in de laatste vijftig jaar is de samenstelling van de Nederlandse en Belgische bevolking cultureel en levensbeschouwelijk heel divers geworden. Het gevolg is dat zorg-en welzijnsprofessionals steeds vaker te maken krijgen met cliënten en hun naasten, die andere culturele en levensbeschouwelijke achtergronden hebben dan zijzelf. Dat heeft dus ook consequenties voor de communicatie en de therapeutische relatie.

Het doel van deze lezing is tweeledig. Ten eerste zal met de toehoorders worden besproken welke invloed cultuur en levensbeschouwing hebben op hun werk. Ten tweede worden tips gegeven hoe zorgprofessionals daar in de praktijk mee om kunnen gaan. In dit verband worden het Culturele Interview en het Cultural Formulation Interview geïntroduceerd. Dit zijn praktische methodieken om in contact te komen met cliënten met een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Inzet van dergelijke methodieken draagt bij aan de ontwikkeling van een adequate therapeutische relatie en daarmee aan de werking van therapieën, zoals Reattach.

Keywords: cultuursensitief werken, therapeutische relatie, therapietrouw werking therapie

Biography

Cor Hoffer is cultureel antropoloog en socioloog. Nadat hij zo’n twaalf jaar als onderzoeker heeft gewerkt en vervolgens is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden is hij in de GGZ gaan werken. Van 2002 tot 2014 werkte Cor bij GGZ-organisatie Parnassia Groep. Voor de PG verrichtte hij sociaal wetenschappelijk onderzoek en verzorgde hij trainingen op het gebied van cultuursensitief werken. Thans werkt Cor als zelfstandige. Hij verzorgt lezingen en trainingen voor onder meer: het RINO Amsterdam, de huisartsenopleiding van het EMC en het SGBO (opleiding bedrijfs- en verzekeringsartsen) in Nijmegen.

Zie voor verdere informatie: www.corhoffer.nl

References

Publicaties o.a.

 • Psychische ziekten en problemen onder allochtone Nederlanders: beleving en hulpzoekgedrag. Assen: Van Gorcum. (2009)
 • ‘De relevantie van de alledaagse leefwereld voor de GGZ: een reflectie op de rol van de antropoloog.’, in: Beijers, H. & R. van Dijk (red.), Kralen zonder ketting. Een verkenning van het antropologisch perspectief in de psychiatrie, 77-83.
 • Vertelt u mij eens iets meer… Cultuursensitief werken in gezondheidszorg en welzijnswerk. Amsterdam: SWP (2016).
 • ‘Cultuursensitief werken in zorg en welzijn: een kwestie van kennis én houding.’ Epidemiologisch Bulletin, 2016, 51(4):27-33.

Bijdragen aan congressen en workshops

 • Workshop Cultuursensitief werken in de kinder- en jeugdpsychiatrie: een kwestie van kennis, attitude en vaardigheden voor kinder- en jeugdpsychiaters i.o. bij de Bascule in Amsterdam op 17 februari 2017.
 • Workshop ‘Cultuursensitieve communicatie: naar een betere werkrelatie’ op het 3e Congres (Psycho)Trauma in Amsterdam, georganiseerd door Logacom op 14 maart 2017.
 • Lezing ‘Cultuursensitief communiceren bij zorgen om het welzijn van kinderen: “Neem niet aan maar vraag!”’ op de Landelijke Studiedag ‘Communiceren over (vermoedens van) Kindermishandeling’ georganiseerd door SaHa Communicatie op 31 maart 2017 in Soesterberg.
 • Workshop ‘Cultuursensitief werken in de huisartsenpraktijk: sociaalwetenschappelijk kader’ voor 3e jaars AIO’s huisartsengeneeskunde van het Erasmus MC in Rotterdam op 4 mei 2017.
 • Interactieve lezing ‘Cultuursensitief werken in de zorg: het Culturele Interview als leidraad’ t.b.v. de ‘Masterclass effectieve gesprekstechnieken voor de verpleegkundigepraktijk’ op 10 mei 2017, georganiseerd in Ede door CongressenMetZorg.
 • Interactieve lezing ‘Cultuursensitief werken in gezondheidszorg en welzijnswerk: een kwestie van kennis, houding en vaardigheden’ op een studiemiddag over beleid en praktijk van cultuursensitief werken in zorg- en welzijnsorganisaties. Georganiseerd door de Driestroom in Nijmegen op 18 mei 2017.
 • Workshop ‘Cultuursensitief werken in de huisartsenpraktijk: sociaalwetenschappelijk kader’ voor 3e jaars AIO’s huisartsengeneeskunde van het Erasmus MC in Rotterdam op 1 juni 2017.
 • Lezing ‘Het verhaal van de cliënt: een cultuursensitieve benadering’ op het ‘Symposium De mens en zijn verhaal: de levensgeschiedenis in tijden van protocollering en haast’, georganiseerd door Lemion op 9 juni 2017 in Amsterdam.